Finansal Araçlar

Volatilite Modellemesi-EWMA

Hareketli ortalama volatilite ölçüm yönteminden sonra Riskmetrics firması risk yönetim modellemeleri içerisinde kullandığı Üssel Hareketli Ortalamalar Yöntemi (EWMA) ile Varyans Ölçümü metodolojisi, risk yöneticileri arasında oldukça yaygın bir şekilde kullanımıştır.

Tahvil & Bonoların temel risk ölçütleri olan Durasyon & Konveksite analizleri buradaki çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Özellikle faize bağlı enstrümanlarda korunma stratejileri seçilirken bu konu önem arzetmektedir.

Spot & Futures fiyat farkı dikkate alınarak hesaplanan Baz Fiyat Farkı, vade sonuna göre incelenmektedir. Vade de spot ve futures baz riskinin sıfırlanması gözlenmektedir.

Riske Maruz Değer (RMD), portföylerde finansal piyasalarda belli bir güven aralığında, belli bir dönem içerisinde meydana gelebilecek en yüksek zararı geleceğe dönük bir bakışla ifade eden yöntemdir. RMD, elde tutulan portföy veya varlığın değerinde belli bir zaman dilimi içinde ve belli bir olasılıkla meydana gelebilecek maksimum değer kaybının tahminine dayanan bir ölçüttür.

Finans piyasalarında yatırımcıların karar alma tercihleri özünde risk alan ve riskten kaçan yatırımcı türü üzerinden geliştirilmiştir. Genel olarak yatırımcıların büyük bir çoğunluğunun riskten kaçınan yatırımcı türüne dahil olmaları sebebi ile finansal çalışmaların büyük bir kısmı da riskten kaçınan yatırımcı grubu üzerinde yoğunlaşmaktadır.

İstatistik ve Ekonometri bilimlerinin en önemli konularından birisini de Regresyon analizi oluşturmaktadır. Bu alanda yapılan uygulamalarda incelenmek istenilen bir değişkenin başka değişkenlere hangi oranlarla bağlı olduğunun belirlenmesi yatmaktadır.

N adet finansal varlıktan oluşan bir portföyün beklenen getirisi, portföyü meydana getiren finansal varlıkların beklenen getirilerinin portföy ağırlıklarının doğrusal bir fonksiyonudur. Portföy çeşitlendirme etkisi dolayısıyla portföye dahil edilen finansal varlıkların sayısı arttıkça portföy riski düşmektedir.

Portföyümüzde bulunan Amerikan Tipi Opsiyon portföyü değerinin hesaplanabilmesi için Monte Carlo Simülasyonu metodolojisi ile fiyatlama yapılmaktadır.

Normal dağılım istatistik biliminin birçok alanında kullanılmaktadır. Konum gösteren ortalama (μ aritmetik ortalama) ve ölçek gösteren varyans’dır. (σ2 “yayılım”) Standart normal dağılım ortalama değeri 0 ve varyans değeri 1 olan normal dağılım ailesinin tek bir elemanıdır. Carl Friedrich Gauss bu dağılımlar grubu ile, astronomik verileri analiz etmekte iken, ilgilenmiş ve bu dağılım için olasılık yoğunluk fonksiyonunu ilk defa tanımlamıştır.

Başa dön